Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel je te informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij via de inschrijving tot deelname aan een quiz verkrijgen. Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij vinden het dan ook belangrijk om jouw privacy te beschermen. Voor de uitvoering van onze activiteiten verzamelen wij persoonlijke informatie.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je deelneemt aan één van onze quizzen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Daarnaast geven we aan hoe jij ervoor kan zorgen dat je van mailinglijsten wordt verwijderd en hoe je kunt aangeven dat je wilt dat jouw gegevens worden gewist in onze bestanden. Zo begrijp je precies hoe wij te werk gaan.

Voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden jouw gegevens altijd vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wettelijk kader geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden.

Welke persoonsgegevens worden door ons met het inschrijfformulier verzameld?
Gegevens contactpersoon: Naam, e-mailadres, teamnaam en eventueel telefoonnummer.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze quizzen vragen we de contactpersoon om zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat dit bericht bewaard wordt. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij we expliciet jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Foto′s
Gedurende de quizzen op locatie kunnen er foto′s worden gemaakt. Deze foto′s worden gemaakt om na afloop van de quiz op Facebook of Instagram te plaatsen. Tijdens de quiz zal om toestemming worden gevraagd om de foto′s te maken en te publiceren. Indien een teamlid geen toestemming geeft of bezwaar maakt tegen het maken van de foto′s, dan worden er van dat team geen foto′s gemaakt. De originele foto′s worden na publicatie vernietigd.

Duur van opslag van de gegevens
De gegevens die wij bij inschrijving hebben ontvangen alsmede de foto′s op Facebook worden gedurende een periode van 45 dagen bewaard. Na afloop van de quizronde wordt mogelijk rangschikking gepubliceerd, waarbij alleen de teamnamen en de behaalde resultaten worden gepubliceerd. Een jaar na deze publicatie worden alle gegevens die zijn verkregen vernietigd.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat alle persoonsgegevens die op mij betrekking hebben worden gewist uit de bestanden?
Door een email te sturen en in de onderwerpregel te vermelden dat je wenst dat al jouw gegevens door ons worden gewist, stel je onze procedure in werking om dat verzoek te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre jouw gegevens voor ons nog noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsuitoefening en of en in hoeverre wij een juridische plicht hebben deze gegevens te bewaren. Je ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op jouw verzoek.

Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens
Jij als betrokkene hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht staat beschreven in artikel 21 van de AVG.

Als je bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens dan moeten wij daarmee stoppen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen.

Door een email te sturen en in de onderwerpregel te vermelden dat je bezwaar wil maken, stel je onze procedure in werking om het bezwaar te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op jouw verzoek.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds de actuele privacyverklaring vinden.